keskiviikko 19. heinäkuuta 2017

Rikosrekisteri ja päihteiden käyttö voivat vaikeuttaa työllistymistä

Työhön palaaminen rikostuomion jälkeen tai nuorempana tehty rikos saattavat mietityttää, kun työnhaku tulee ajankohtaiseksi. Automaattisesti rikostuomio ei estä työllistymistä kaikille aloille, mutta joihinkin ammatteihin ja tehtäviin työllistymiseen sillä on vaikutusta. Tarkkaa listaa ammateista ja rikosten vaikutuksesta työllistymiseen tai työssä jatkamiseen ei ole mahdollista laatia. Taustalla vaikuttaa useampia lakeja.

Alaikäisten lasten ja nuorten kanssa yli kolme kuukautta työskenteleviltä vaaditaan rekrytointivaiheessa rikostaustaotteen esittämistä. Rikostaustaotteeseen merkitään tiedot lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, vapauteen kohdistuvista rikoksista ja huumausainerikoksista. Lisäksi otteeseen merkitään joissakin tapauksissa tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista. Tarkemmat tiedot voi tarkistaa Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta. Tiedot rikosrekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden sieltä poistumisesta löytyvät myös samalta sivustolta.

On myös työnkuvia, joihin rekrytoitaessa tehdään suojelupoliisin toimesta turvallisuusselvitys. Tällaisissa työtehtävissä ollaan tekemisissä esimerkiksi valtion turvallisuuden, maanpuolustuksen tai kansantalouden parissa. Turvallisuusselvityksen tarkoituksena on estää valtion turvallisuutta uhkaava toiminta. Selvityksen laadinnassa hyödynnetään rekistereitä ja tarvittaessa henkilöä haastatellaan. Turvallisuusselvityslaki löytyy Finlexin sivuilta.

Joihinkin työtehtäviin liittyen työnantaja voi rekrytointivaiheessa, tai myöhemmin työsuhteen aikana, hyödyntää huumausainetestausta. Tällä pyritään turvaamaan työntekijän itsensä ja muiden työturvallisuus. Tarkemmin tällaisista työtehtävistä ja huumausainetestaukseen liittyvistä käytännöistä saa tietoa mm. Työsuojelusta. Huumausainestestauksella on kosketuspintaa useamman eri lain kanssa. Tarvittaessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen listaus auttaa alkuun.

 Kuljetusalaan liittyen on oma lainsäädäntönsä. Ajo-oikeuden voi menettää terveydentilan heikkenemisen vuoksi tai toistuvien tai törkeiden liikennerikosten johdosta. Trafin kooste Ammattikuljettajien soveltuvuuden arvioinnista (kohta 3.3.1 Pätevyyden kyseenalaistaminen) tarjoaa lisätietoa ja myös viitteet taustalla vaikuttaviin lakeihin.

Rikostausta voi vaikuttaa myös koulutuspaikan menettämiseen tai opiskelijaksi hyväksymiseen. Lisäksi terveydentilaan liittyen on olemassa omat tutkintokohtaiset terveydentilavaatimuksensa, jotka liittyvät Sora-lainsäädäntöön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen). Tarkemmin Sora-lainsäädännöstä, Sora-tutkinnoista ja tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista voi lukea Julkarista.

Rikostuomio ei aina tule esiin työtä hakiessa, mutta esimerkiksi CV:ssä olevat aukot voivat herättää kysymyksiä. Onkin hyvä miettiä, miten tuo asiaa esiin, tai mitä on valmis kertomaan. Tähän ei ole olemassa yksiselitteisesti yhtä oikeaa ratkaisua. Tietoa ja apua siviilielämään palaamiseen tarjoaa mm. Portti vapauteen -sivusto.

Hannele

keskiviikko 12. heinäkuuta 2017

Kynnyksen yli

Moni työtä etsivä on tilanteessa, jossa hän ikään kuin seisoo porstuassa eikä tiedä miten edetä päästäkseen kynnyksen yli. Eri ihmisille kynnys tarkoittaa eri asioita, joillekin on myös epäselvää mistä ovesta heidän tulisi kulkea sisään. Tähän tilanteeseen voi pyytää mukaan toista henkilöä, voi saada vinkkejä, kokemuksia ja ehdotuksia. Uraohjaustilanteista tulee montakin kohtaa mieleen missä on mietitty etenemistä kynnyksistä huolimatta. Eri ihmisille tilanne näyttää erilaiselta, myös tuen tarve on erilainen. Joku kaipaa tietoa, toinen tukea ja rohkaisua. Yhdessä miettimällä varsinkin tähän työnhaun psykologiseen puoleen voi vaikuttaa. Pystymme siirtämään kynnyksiä, seiniä ja ovia. Joku lähestyy ovia innokkaana, toista puolestaan pelottaa, joku ajattelee että ei edes kannata yrittää.

Tukea työnhakua ja työelämää koskeviin tilanteisiin voi saada Uraohjauksen psykologeilta. TE-palveluissa työskentelevät asiantuntijat voivat tarjota tilanteeseen sopivia palveluja omalla asuinalueellasi, tukea voi saada myös sosiaalitoimen puolelta. Nuorille erityisen tärkeä palvelu on etsivä nuorisotyö, josta voi saada avun lomakkeiden täyttöön, asioimiseen ja vaikkapa työkokeilupaikan etsimiseen. Aikuisille työttömille voidaan TE-palveluissa järjestää työhönvalmentajan apua, joka käytännössä auttaa työnhakuprosessissa. Jos terveydelliset seikat ovat haasteena niin hyödyksi voi olla Kelan kautta järjestetty työhönvalmennus http://www.kela.fi/tyohonvalmennus. Jos viime vuosina on joutunut työelämästä pois sairastumisen vuoksi, niin työeläkelaitosten ammatillinen kuntoutus voi olla taho, josta saa taloudellistakin tukea työelämään takaisin pääsemiseksi.

Vaihtoehtoja kannattaa miettiä yhdessä, koska joskus voi olla vaikea nähdä omien elämäntilanteeseen liittyvien tunteiden lävitse mitä kannattaisi tehdä. Voi olla vaikea uskoa itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Kannattaa muistaa että tänään voi olla se päivä, jolloin saat idean joka johtaa unelmatyön ovelle. Aamulla et voi vielä tietää mistä tämän vinkin saat. On hyvä ottaa oma elämäntilanne puheeksi, kertoa omista tavoitteista sopivissa tilanteissa. Silloin muutkin saavat tilaisuuden olla avuksi tielläsi.

Heli

keskiviikko 5. heinäkuuta 2017

Mitä käteen jää?Maassamme ei ole tavallista puhua avoimesti palkkojen suuruudesta. Harva tietää edes työtovereiden palkan, joten uuteen tehtävään haettaessa palkkatoiveen haarukoiminen on hankalaa. Käteen jäävän tulon arviointi on vielä vaikeampaa!

Palkka voi muodostua useammasta osuudesta: peruspalkasta, vaativuustasosta, henkilökohtaisesta tai kokemuslisästä, vuorotyölisistä ja bonuksista. Kun nämä lasketaan yhteen, saadaan bruttokuukausipalkka. Bruttopalkasta vähennetään verot ja veroluonteiset maksut, ja jäljelle jäävä nettopalkka maksetaan työntekijän tilille. Palkkalaskelmassa nämä kaikki löytyvät eriteltyinä.

Suomessa on käytössä progressiivinen verotus, eli yksinkertaistaen: mitä suurempi palkka, sitä isomman osan siitä joutuu maksamaan veroa. Alla esimerkkejä, jotka Taloussanomat on laskenut Veronmaksajien keskusliiton tuloverolaskurilla kotitalouksien velkaantumista koskevaa artikkeliaan varten (koko artikkelin löydät täältä ).

Bruttopalkka   Nettopalkka   Käteen jäävän tulon osuus (%)
(€/kk)                (€/kk)  
1 250                 1 114                 89 %
1 670                 1 388                 83 %
2 100                 1 653                 79 %
2 580                 1 938                 75 %
3 350                 2 352                 70 %
3 750                 2 561                 68 %
4 600                 2 990                 65 %
5 600                 3 483                 62 %
6 750                 4 050                 60 %
8 000                 4 560                 57 %

Palkalla on työntekijälle monenlaisia merkityksiä, kuten myös rahalla itsessäänkin. Kertooko palkan suuruus työn arvostuksesta, vai onko kyse vain kysynnän ja tarjonnan laista? Usein palkka nousee työuran kuluessa, mutta entä jos se välillä laskeekin - pienempipalkkaiseen työhön saattaa liittyä muita positiivisia piirteitä, kuten joustavammat työajat tai työpaikan parempi sijainti.
Ennen palkkatoiveen esittämistä tai palkankorotusneuvotteluita kannattaakin ehkä käydä vero.fi -verkkosivuilla ja laskea omien vähennysten mukaan mitä bruttopalkan muutos oikeasti vaikuttaisi käteen jääviin tuloihin. Esimerkiksi työmatkakulut tai asuntolainan korot huomioidaan verotuksessa.

Tässä jutussa ei huomioitu tulojen mukaan muuttuvien etuuksien (esim. asumistuki) vaikutusta nettotuloihin.  
Satu
 

keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

”Herätti ajatuksia, kartoitti mahdollisuuksia, loi uskoa” - TE-puhelinpalvelujen uraohjauksen asiakaspalaute 2017


TE-puhelinpalvelujen uraohjauksessa kerättiin 2017 helmi-huhtikuun aikana palautetta puhelin- ja video-ohjauksessa päättäneiltä asiakkailta noin kuukausi ohjauksen päättymisen jälkeen. Kyselyn aikana uraohjauksessa päättyi yhteensä 317 ohjausprosessia (yksi tai useampi keskustelu saman psykologin ja asiakkaan kesken). Sähköpostiosoite kyselyn lähettämiseksi saatiin 283 asiakkaalta ja kyselyyn vastasi 113 asiakasta, mikä on 40 % sähköpostiosoitteen antaneista asiakkaista ja 36 % palautekyselyn aikana ohjauksessa päättäneistä asiakkaista. Palaute on pääosin hyvää ja kannustavaa, samansuuntaista ja vielä parempaa kuin puhelinohjauksen palautekyselyssä 2015. Kehittämisehdotuksiakin saatiin. Hyödynnämme palautteen palvelujemme kehittämisessä.
 
Mihin tarpeeseen psykologin uraohjausta haettiin ja miten ohjaus vastasi tarpeisiin?
Suurin osa palautetta antaneista tarvitsi ohjausta ammatin ja opiskelualan valintaan ja/ tai työnhakukohteiden ja uravaihtoehtojen kartoittamiseen ja oman aseman parantamiseen työmarkkinoilla. Osa palautetta antaneista kertoi myös tarkemmin tarpeistaan. Ohjausta haettiin soveltuvuuden arviointiin, itsetuntemuksen lisäämiseen, itsetunnon vahvistamiseen, vahvuuksien löytämiseen ja elämäntilanteen kokonaisuuden huomioimiseen tulevaisuuden suunnittelussa.
 
Palautetta antaneista asiakkaista yhdeksän kymmenestä (93 %) arvioi ohjauksen vastanneen tarpeisiinsa melko tai erittäin hyvin ja yksi kymmenestä melko tai erittäin huonosti. Palautetta antaneet kuvasivat vastauksissaan saaneensa apua tarpeisiinsa ammatin, alan ja koulutuksen valinnassa ja/ tai työnhaussa. Suurin osa palautetta antaneista kuvasi myös ohjauksen psykologista sisältöä, merkitystä ja hyötyjä. Ohjauksen kuvattiin myös opettaneen urasuunnittelutaitoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja neuvoneen tietolähteille. Seuraavassa esimerkkejä palautteista asiakkaiden sanoin:
 
·       Keskustelujen kautta hahmottui ala, joka vastaa toiveitani ja vahvuuksiani ja jota aion opiskella. Lisäksi sain itseluottamusta tähän prosessiin ja myös töiden etsimiseen.
·       Sain työkaluja omien tavoitteiden ja vahvuuksien löytymiseen ja sitä kautta työnhakuun ja sopivien työtehtävien hahmottamiseen.
·       Ohjaus avasi silmäni työhaastattelutilanteista ja herätti melkoista itsepohdiskelua. Sain myös lisää itseluottamusta ja tuntui oikea suuntakin löytyvän ja selkeä suunnitelma tulevaisuudelle, ns. varasuunnitelmatkin valmiina.
·       Kävimme realistisesti läpi eri ammattivaihtoehtoja. Sain vinkkejä myös siihen, miten parhaiten nykyisessä työssä voisi jaksaa ja jatkaa. 
·       "Kokonaiskuvani" selkiytyi, opin ymmärtämään ja hyväksymään paremmin tilannettani. Sain kannustusta ja ymmärrystä, joka auttaa minua jaksamaan, sekä konkreettisia neuvojakin.
·       Selvensi millaista työtä kannattaa välttää ja millainen työ olisi sopivampi. Ohjaus oli todella laaja-alaista. Puhuimme paljon myös terveydellisistä seikoista jotka vaikuttavat työhön.
·       Ohjaus auttoi ymmärtämään kiinnostuksenkohteideni keskinäistä hierarkiaa, sekä niiden konkreettisia alakohtaisia sovelluksia. Ohjauksessa tutustuin useampaan uuteen sivustoon, jotka antoivat lisätietoa minua kiinnostavista aloista. Ymmärsin ohjauksen ansiosta yhden vaihtoehdon olevan selkeästi yli muiden kaikilla osa-alueella.
·       Ajatusten selventämiseen, haaveiden realismiin ja omien ominaisuuksien selvittämiseen. Testien tulokset tukivat omia ura-ajatuksia.
·       Uusia suuntaviivoja työelämään, työahdistusta purkamaan oli hyvä saada ns. ammattitaitoinen, mutta ulkopuolinen korva. Sain varmistusta siihen, mihin suuntaan kannattaa lähteä ja mitä vaihtoehtoja voi olla.
·       Sain uusia ideoita, miten voisin hyödyntää edellisiä opintojani ja mitkä uudet opinnot voisivat edesauttaa työllistymistä.
·       Mitkä ammatit minulle sopivat ja huomasin että testituloksissa oli tullut vahvuuteni esille. Tiedän miten toimin seuraavaksi.
·       Erittäin tärkeä palvelu, joka estää myös ihmisten masennussairautta työttömänä ja kannustaa hakemiseen.
 
Miten asiakkaat haluaisivat mieluiten saada uraohjausta?

Reilu kolmannes palautetta antaneista asiakkaista haluaisi mieluiten saada uraohjausta puhelimitse ajanvarauksella ja kolmannes kasvokkain tapaamalla TE-toimistossa. Joka seitsemäs haluaisi ohjausta puhelimella ilman ajanvarausta ja joka kymmenes videolla. Yksi palautetta antanut käyttäisi mieluiten verkko-ohjausta kirjoittamalla, mikä on vasta tulossa palvelumuotona valikoimaan. Kevään 2015 puhelinohjauksen palautekyselyssä vielä lähes puolet asiakkaista halusi ohjausta mieluiten kasvokkain TE-toimipaikassa tapaamalla. Etäpalvelun käyttökokemukset ovat kasvattaneet puhelin- ja videovälitteisen ohjauksen suosiota.                                        

Kehittämisehdotuksia

Asiakkaat korostivat, että heidän on tärkeä voida valita, millä kanavalla käyttävät uraohjausta. Muutama palautetta antanut odotti uraohjauksesta konkreettisempaa apua ajatuksia herättävän ja mahdollisuuksia löytävän keskustelun sijasta. Uraohjauksen video- ja puhelinohjauksesta tiedottamista toivottiin lisättävän, kaivattiin parannusta videotekniikkaan ja toivottiin mahdollisuutta mentorointiin ja vertaistukeen.

 Kiitos kaikille palautetta antaneille!


 

keskiviikko 21. kesäkuuta 2017

Unelma eli Asparagus setaceus


Kuva: Forest Starr & Kim Starr
Unelma on voimakastuoksuinen saniaisen näköinen kasvi, joka löytyy monesta kodista sekä juhlakimppujen täytteistä. Kuten kasvia, myös uraunelmia pitää kastella ja hoitaa sopivissa määrin. Unelmille pitää uskaltaa päästää päivänvaloa, mutta suora auringonpaahde voi vioittaa hentoja ajatusversoja. Joillakin ihmisillä unelmat ovat hyvin piilotettuna, mutta voi olla todella virkistävä ja energisoiva kokemus kaivaa ne esiin. Milloin sinä olet kastellut viimeksi työhön liittyviä unelmiasi?

Nauramme monesti lapsuuden toiveammateille. Ehkäpä meillä olisi kuitenkin jotakin opittavaa lasten mielikuvituksesta ja haaveilukyvystä. Yksi tapa virittäytyä lapsenomaiseen mielentilaan, on avata mieli kaikille aisteille ja ympäristölle ja katsoa sitä urasilmälasien läpi. Hmmm, onpa tuossa kahvipaketissa ihana etiketti. Millaistakohan olisi suunnitella pakkauksia ja tuotteita? Juna ei ole myöhästynyt pariin viikkoon, onkohan minun ratavälilleni tullut uusi henkilö huolehtimaan radan toimivuudesta? Millaisenkohan koulutuksen liikenneohjaaja tarvitsee?

Vaikka Unelma on yleinen huonekasvi, se on myös sukua ruokaparsalle. Uraunelmienkin rakennusaineena ovat arkiset asiat. Joskus voi olla vaikea nimetä omia unelmia. Tällöin voi lähteä liikkeelle miettimällä ihan jokaviikkoisia kivoja asioita. Millaisia asioita tykkään tehdä? Milloin minusta tuntuu, että saan olla oma itseni? Millaisissa tilanteissa onnistun parhaiten? Milloin unohdan kaiken muun ja keskityn vain käsillä olevaan asiaan? Nämä asiat ovat todennäköisesti läsnä myös unelmatyössäsi.

Nuorena Unelma kasvaa tuuheaksi ja moniversoiseksi pensaaksi ja vanhana se alkaa köynnöstää. Lapsuudessa ja nuoruudessa unelmia, haaveita ja tulevaisuudenuskoa on enemmän. En kuitenkaan usko, että ihminen kadottaa taitoaan unelmoida, tuota taitoa pitää vain hoitaa asianmukaisella tavalla. Pienetkin teot kohti omannäköistä elämää saattavat poikia uusia huippujuttuja. Ennen kuin huomaatkaan, saatat jo poimia unelmatyösi marjoja tai ihailla sen tuottamia kukkia. Toisaalta iloa voi tuottaa myös vuodesta toiseen samanlaisena vihertävä elinvoimainen ja happirikas työ.

Anna
 

keskiviikko 14. kesäkuuta 2017

Luonnon juhlaa


Elämme itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Juhlatilaisuudet nostattavat mieltämme arjesta irti. Juhlan voi löytää arjen keskellä erityisistä hetkistä, jotka ovat meille arvokkaita. Jos mietin vuotta, vuodenaikoja niin olen ehdottomasti sitä mieltä, että elämme parhaillaan kauneinta vuodenaikaa. Suomi-neito on heräämässä talviunilta ja kesä on usein lupauksia täynnä. Me suomalaiset osaamme nauttia luonnosta. Kesällä valmistutaan ammatteihin ja mennään naimisiin. Monille se on myös vuoden ahkerinta työaikaa: maataloustyöt ja puutarhatyöt ovat kesällä tehtävä näillä leveysasteilla.

Nyt on myös kesän parasta aikaa, koska nyt on tärkein aika vaikuttaa siihen millaisia tulevat kuukaudet ovat. Millaisia odotuksia sinulla on kesäkuukausien varalle? Onko lomaa tai suunnitelmia tuttavien tapaamisesta? Miten lataat aurinkokennojasi talven varalle? Hyödynnätkö mielelläsi luonnon antimia vai nautitko kävelylenkeistä enemmän? Jos et ole vielä tutustunut Suomen kauniisiin kansallispuistoihin, niin tämä on otollinen vuosi tehdä se. Mikäpä olisi sen kansallisromanttisempaa kuin esimerkiksi Kolin maisemat? Siellä ollaan todella suomalaisuuden äärellä, katselemassa maisemaa jota niin monet taiteilijatkin ovat ikuistaneet. Hyviä vinkkejä tutustumiskohteista löytyy luontoon.fi –sivuilta. Myös Suomen Latu (www.suomenlatu.fi) järjestää monenlaista luontoliikuntatoimintaa johon voi mennä aloittelijanakin mukaan. Ja mikä parasta, luonnossa mieli hiljentyy. Tämä on ilmaista ja sellaista josta ei voi rahalla maksaa.

Metsäkävelyjä voi suorittaa myös virtuaalisesti, esimerkiksi mielenterveysseuran sivuilla http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-luonto/hyv%C3%A4n-mielen-mets%C3%A4k%C3%A4velyt . Kesällä voi kokeilla liikunnan kesäkursseja, joita monilla paikkakunnilla järjestetään. Myös hiljaisuuden retriittejä, mindfullnessia ja joogakursseja löytyy eri puolilta Suomea. Luonnossa harrastamalla palautuu kaksin verroin tehokkaammin arjen rasituksista kuin sohvalla viihdettä kuluttaen. Kutsun sinut tänä vuonna kokeilemaan, miten paljon voimaa voi luonnosta saada.  

Heli

                          

keskiviikko 7. kesäkuuta 2017

Kaduttaako?


Elämän kuluessa tulee eteen yhä uusia valintatilanteita. Päätöksentekotilanteessa olevat empivät ratkaisun edessä, ja miettivät, katuvatko myöhemmin jos eivät uskalla ottaa ratkaisevaa askelta. Katuvatko, jos uskaltavat, mutta kaikki meneekin pieleen…

Urapsykologi ei voi taata, ettei asiakas koskaan tule katumaan. Sen sijaan pyrimme auttamaan asiakkaita miettimään vaihtoehtoja monelta kantilta ja eläytymään tilanteisiin ennalta. Kun tunnet itsesi ja tapasi toimia, miten luultavasti kokisit sen, että yritit, mutta et onnistunut? Miten sinnikäs olet, pyrkisitkö vain selvittämään epäonnistumisen syyt ja vaikuttamaan niihin mihin voi vaikuttaa, yrittäen uudestaan uusin voimin ja paremmin valmistautuneena? Ehkä voisi kokeilla myös uutta tapaa suhtautua tavoitteisiin, ponnisteluun ja onnistumisiin tai epäonnistumisiin. Osa meistä rajaa ennalta ponnisteluiden määrän: "Haen opiskelupaikkaa korkeintaan kaksi/kolme/seitsemän kertaa, mahdollisimman hyvin valmistautuen, ja jos en sittenkään pääse opiskelemaan, muutan suunnitelmaa."

Jos on joskus katunut katkerasti tekemäänsä valintaa, saattaa valintojen tekeminen tuntua vaikealta myöhemminkin. Hyödyttäisikö miettiä, mitä siinä oikeastaan katuu: syyttääkö itseään siitä, ettei uskaltanut yrittääkään, vai siitä, että uskoi itsestään liikoja ja yritti ihan mahdotonta asiaa. Toimiko väärin jotakuta toista kohtaan, tai tekikö valintoja saadakseen hyväksyntää tärkeiltä ihmisiltä, jättäen omat toiveet ja tarpeet taka-alalle…

Liiallinen itsesyytösten määrä ei ole hyödyksi, kannattaa olla myötätuntoinen itseään kohtaan ja taaksepäin katsoessaankin katsoa ystävällisin silmin tekemisiään. Kokemuksista oppii, ja sitten suunnataan katse eteenpäin, ei kyynistyneenä vaan mahdollisesta virheestä viisastuneena.

Satu

PS.  Lue myös aikaisempi blogikirjoitus Ei ole virheitä, on vain tapahtumia ja elämää